Bij Inner-Tree gelden onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met
Inner-Tree en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2: Bedrijfsomschrijving
Inner-Tree richt zich op begeleiding van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin. Inner-Tree is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 66079446.

Artikel 3: Definities
a.     Opdrachtnemer/ therapeut is in deze Dhr. Sytze Wierda, eigenaar Inner-Tree, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
b.     Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Inner-Tree.
c.      Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
a.     Inner-Tree brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen
in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.
b.     Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en behoudt Inner-Tree zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Artikel 5: Verzetten van afspraken
a.     Indien opdrachtgever (de cliënt) de gemaakte afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende
afspraak annuleert zal opdrachtgever de kosten 100% in rekening moeten brengen. De cliënt is
100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren,
geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtgever.
b.     Inner-Tree behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te
annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9: Duur en beëindiging
a.     De overeenkomst tussen therapeut en cliënt kan ten alle tijden op ieder gewenst
moment door beide partijen worden beëindigd, behalve bij trajecten, dan wel worden verlengd.
b.     De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen
moeten worden.
c.      Wanneer tijdens het begeleidingstraject blijkt dat het noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen, wordt in onderling overleg tot aanpassing overgegaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor het tarief en de planning.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
a.     Inner-Tree is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever of derden lijden ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching/ begeleidingssessie.
b.     Opdrachtgever/ cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11: Klachtenprocedure
a.     Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij dit binnen 14
dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Inner-Tree.
b.     Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Inner-Tree zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

(versie 2021-07-08)